Basın Konseyi

basin1967 Yılında Basın Şeref Divanı’nın fiilen sona ermesinden sonra, basının özdenetimi için bir örgütün kurulması konusunda Türk basınında çeşitli arayışlar başladı. Bu amaçla toplanan II. Basın Kurultayı’nda basının özdenetimi ile ilgili ortaya konan rapor, kurulacak yeni özdenetim kuruluşunun temel yapısını belirledi.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından siyasi haber veremeyen Türk basınında magazinleşme ve yayınlardaki sorumsuzluğun artışı bir özdenetim kuruluşu fikrini yeniden gündeme getirirken, 1982 Anayasası’nda kitle iletişim araçlarına yönelik yeni düzenlemelerin getirilmesi bu süreci daha da hızlandırdı.

4 Kasım 1983’de Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in basınla ilgili yaptığı bir konuşmada, Basın Şeref Divanı’ndan bahsederek, Basın Ahlâk Yasası’nı okuması basın çalışanları için bir işaret olarak algıladı. Bu sebeple basın çalışanları bir araya gelerek Uluslararası Basın Enstitüsü ile temasa geçti ve Basın Konseyi kurulmasıyla ilgili çalışmalara başladı.

Basın Konseyi’nin kurulması konusunda başı çeken Hürriyet gazetesi yazarı Oktay Ekşi, önce Uluslararası Basın Enstitüsü seminerinde gündeme gelen bir basın konseyi kurulması fikrini 1985 yılı sonunda geliştirdi ve raporlaştırdı. 1986 Mayıs’ında da taslağını 28 gazetecinin katıldığı bir toplantıda tartışmaya açarak bu konuda önemli bir rol aldı.

1986 yılında İstanbul’da, Hasan Cemal, Güneri Cıvaoğlu, Yalçın Doğan, Oktay Ekşi, Teoman Erel, Orhan Erinç, Yurdakul Fincancı, Güngör Mengi ve Rauf Tamer’den oluşan dokuz gazeteci bir çalışma grubu oluşturarak, basın kuruluşları ve mensupları ile yaptıkları temaslarda basın konseyi kurma düşüncelerini açıklayıp buna ilişkin önerileri topladılar.

Çalışma grubu böylece belirlenen bir taslağı 294 basın mensubunun eleştirisine sunarak, bu eleştiriler ışığında Basın Meslek İlkeleri’ni ve Basın Konseyi Sözleşmesi’ni saptadı. Bir buçuk yıl devam eden Çalışma Grubu’nun çabaları sonucunda 6 Şubat 1988 günü Basın Konseyi fiilen kuruldu.

Basın Konseyi sözleşme ile kurulmuş, dernek ve vakıf gibi hükmi şahsiyeti bulunmayan bir kuruluştur. Meclis çoğunluğunun veya hükümetin çıkaracağı yasalarla veya kararnamelerle, vakıf veya dernek gibi kuruluşlara müdahale edebileceği düşünüldüğünden dolayı sözleşme ile oluşturulmuştur. Basın Konseyi şu iki organdan oluşmaktadır:

 • Basın Konseyi Üyeler Kurulu (BKÜK)
 • Basın Konseyi Yüksek Kurulu(BKYK)

Basın Konseyi’nin bir Genel Sekreteri ve Genel Sekreter’e bağlı, elemanlardan oluşan bir bürosu bulunmaktadır.

Basın Konseyi Üyeler Kurulu

Basın Meslek ilkeleri ve Basın Konseyi Sözleşmesi’ni imzalamış olan;

 • Basın Kartı sahibi veya yazılı bir sözleşme ile çalışan gazetecilerle,
 • Sözlü, yazılı, görüntülü basın ve yayın organlarının sahipleri veya genel müdürleri veya temsilcilerinden, gazetecilik işkoluna mensup işçi ve işveren sendikalarının başkanlarından veya temsilcilerinden, basın mensuplarını temsil eden derneklerin ve bu nitelikte dernekler arasında kurulmuş birlik, federasyon veya konfederasyonların başkanlarından veya temsilcilerinden
 • Katılım belgesi imzalama şartına bağlı olmaksızın; Türkiye Barolar Birliği Başkanı veya Birlikçe gönderilen temsilciden
 • En çok üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının başkan ve temsilcilerinden
 • İletişim Fakültelerinin dekanları veya temsilcilerinden ve okuyucu kesimini temsilen de Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından seçilen 3 kişiden oluşmaktadır.

Basın Konseyi Üyeler Kurulu, kendi arasından 6 basın mensubu ile 6 basın dışı üyeyi Basın Konseyi Yüksek Kurulu’na seçmektedir. Basın Konseyi Üyeler Kurulu yılda bir kez Konsey Başkanı’nın başkanlığında toplanır ve Genel sekreter tarafından Konsey’in çalışmaları hakkında Kurul’a bilgi sunulur.

 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu

Basın Konseyi Yüksek Kurulu da şu üyelerden oluşmaktadır:

 • Basın Konseyi Üyeler Kurulu’nca 6’sı basın mensubu, 6’sı basın dışından olmak üzere seçilen 12 üye,
 • Günlük net satış ortalaması 100 binin üstündeki basın organlarının sahipleri veya belirleyecekleri, en az 10 yıldan beri Basın Kartı taşıyan ve faal gazetecilik yapan bir temsilci,
 • Günlük net satış ortalaması 100 binin üstünde olan yazılı basın organlarından en az 5’ine veya ulusal çapta yayın yapma iznine sahip sözlü veya görüntülü en az iki basın organına makul bir bedel karşılığında, kendi ürettiği yazılı, sesli veya görüntülü haberlerle servis yapan ajanslarının sahipleri veya belirleyecekleri en az 10 yıldan beri Basın Kartı taşıyan ve faal gazetecilik yapan bir temsilcisi,
 • Ulusal çapta yayın yapma iznine sahip sözlü ve/veya görüntülü basın organlarının sahibi, genel müdürü veya temsilcisi,
 • Basın Meslek ilkeleri ve Basın Konseyi Sözleşmesi’ne katılan basın kuruluşlarından, Basın Kartı taşıyan en çok üyeye sahip üç Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanı veya Yönetim Kurulu’nca seçilen temsilcisi,
 • En çok üyeye sahip Gazeteciler Sendikası’nın Başkanı veya Yönetim Kurulu’nca seçilen temsilcisi,
 • Basın işverenlerini temsil eden dernek veya sendikalardan (yazılı, sözlü ve görüntülü basın organlarının sahiplerini temsil eden ayrı dernekler varsa her biri ayrı kategori sayılır) Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nca belirlenen kuruluşun Başkan veya temsilcisi.
 • Yüksek Kurula üye gönderen gazete, radyo, televizyon ve ajanslar arasında aynı yayın grubuna dâhil olanların yalnız biri üye gönderme hakkını kullanabilirler.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri, kendi aralarında gizli oyla bir Başkan ve bir ikinci Başkan seçer. Basın Konseyi’ni Başkan temsil etmekte, Başkanın bulunmadığı zamanlarda ise ikinci Başkan o da yoksa Genel Sekreter temsil yetkisini kullanır. Konsey, gazeteciler arasından bir Onur Başkanı da seçebilir.

Basın Konseyi’nin Görevleri

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 • İletişim (Basın) özgürlüğünün genişlemesine ve gerçekleşmesine çalışmak ve basının saygınlığını korumak.
 • Basın mesleğinin, ahlâka aykırı özel çıkarlara alet edildiğine ilişkin olarak yazılı, sözlü, görüntülü basına topluca yöneltilen iddiaları başvuru beklemeden araştırmak.
 • Halkın gerçekleri öğrenme hakkına ve iletişim (basın) özgürlüğüne yönelik tehditleri izlemek, değerlendirmek ve gereğinde Üyeler Kurulu’nu toplantıya çağırmak.
 • Yayın öncesinde ve yayına ilişkin meslek uygulamaları hakkındaki şikâyetleri karara bağlamak.
 • Katılma belgesinin yöneticiler tarafından kabul edildiği bir basın organında çalışanlardan; basın mesleğini ahlâka aykırı özel çıkarlara alet edenlerin, basının saygınlığını zedeleyici nitelikteki yayınlarda ısrarı alışkanlık haline getirenlerin, -varsa-  Basın Konseyi ile ilişkilerini kesmek.
 • Üye basın kuruluşlarına, Basın Konseyi Genel Sekreteri’yle yakın ilişki içinde çalışmak üzere, kurulu oldukları yörede, Basın Konseyini temsil yetkisi vermek ve bunların görev alanlarını belirlemek.
 • Basınla ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak.
 • Basın Konseyi Sözleşmesi’nin verdiği ve Yüksek Kurul’un oy birliğiyle uygun gördüğü diğer görevleri yerine getirmek.

BASIN KONSEYİ DAYANIŞMA VE GELİŞTİRME VAKFI

Bir sivil toplum örgütü olan Basın Konseyi, bilindiği gibi “İletişim ve değerlendirme özgürlüğünü ülkemizde insanca yaşamanın şartı sayan gazetecilerin, iletişim özgürlüğünü; kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı sayarak, halkın gerçekleri öğrenme hakkını engellemeyi amaçlayan açık kapalı sınırlamalarla savaşmanın, iletişim özgürlüğünü koruma ve yüceltmenin doğal gereği olduğuna inanarak” imzaladıkları bir sözleşme ile kurulmuştur.

Basın Konseyi, bu bakımdan bir tüzel kişilik taşımaz. Ama Konseyin üçüncü kişiler ve özellikle yasalar karşısındaki bağımsızlığını korumak için yine gazeteciler tarafından Türk Medeni Kanununa göre kurulmuş Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme Vakfı, tüzel kişiliğin gerektirdiği tüm yetkileri kullanarak Basın Konseyi’ni yaşatmak, geliştirmek ve etkinliğini artırmak için çalışmalar yapar.

Vakıf, bu bağlamda ülkemizin önde gelen bir Kitle İletişim Vakfı olmanın bilinci ile çalışmalarını yürütmektedir.

Basın Konseyi Dayanışma Ve Geliştirme Vakfı’nın yaşaması için gerekli mali destek, üyeleri tarafından sağlanır.

Basın Konseyine üye kuruluşların yanı sıra, yine konsey üyesi gazetecilerin bağış ve üyelik aidatları ile oluşan Vakıf Muhasebesi, sadece üyelerin değil isteyen herkesin denetimine açıktır.

Basın Konseyi bu niteliği ile ülkemizin en saydam sivil toplum örgütü olma özelliğini de elinde bulundurmaktadır.

Çalışmalar:

Basın Konseyi Dayanışma Ve Geliştirme Vakfı’nın yaptığı çalışmalar arasında özellikle 2.Türk-Yunan Medya Konferansı, Basın Konseyi’nin uluslararası bir kimlik kazanması açısından öne çıkmıştır.

Konferans için hazırlanan simge rozet, Yunanlı meslektaşların önerisi ile süreklilik kazanmış, Başbakan Bülent Ecevit’in konferans dolayısıyla düzenlediği basın toplantısı, sadece Türk ve Yunan televizyonlarınca değil; CNN gibi uluslar arası televizyonlar tarafından da anında yayınlanmıştır.

Vakıf amaçları doğrultusundaki çalışmalarını artırarak sürdürecektir.

VAKFIN KURULUŞU VE ADI

MADDE 1- İşbu resmi senetle Türk Medeni Kanunu’na göre bağımsız tüzel kişiliğe sahip olmak üzere bir vakıf kurulmuştur.

Vakfın adı BASIN KONSEYİ DAYANIŞMA VE GELİŞTİRME VAKFI’ dır. Bu senette sadece vakıf sözcüğünün kullanıldığı yerlerde BASIN KONSEYİ DAYANIŞMA VE GELİŞTİRME VAKFI anlatılmıştır.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2- Vakfın merkezi İstanbul’dur. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasına kadar adresi;

Halaskargazi Caddesi Belediye Pasajı No:212 K:7 Osmanbey / İstanbul olacaktır.

VAKFIN AMACI

MADDE 3- Vakfın amacı:

İletişim ve değerlendirme özgürlüğünü ülkemizde insanca yaşamanın ve demokratik
sistemin temel şartı sayan gazetecilerin, iletişim özgürlüğünü; kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkına bir aracı sayarak, halkın gerçekleri öğrenme hakkına engellemeyi amaçlayan açık kapalı sınırlamalarla savaşmanın, iletişim özgürlüğünü koruma ve yüceltmenin doğal gereği olduğuna inanarak, bu yöndeki çalışmaları üzerinde hiçbir dış müdahaleye izin vermeme kararlılığını vurgulayarak imzaladıkları BASIN KONSEYİ SÖZLEŞMESİ uyarınca kurdukları BASIN KONSEYİ’ ni maddi ve manevi tüm olanaklarıyla desteklemek.

BASIN KONSEYİ’ ni yaşatmak, geliştirmek, etkinliğini arttırmak.

Gazeteciler arasında mesleki, kültürel dayanışmayı geliştirmek, bu amaçla çalışmalar
Yapmak, gazeteci kimliğinin belirlenmesini ve tespitini sağlamak, basının (medyanın) sorunlarını ve gereksinimlerini saptamak, çözüm üretmek ve önerilerde bulunmak.

Kitle iletişim organlarında, yazılı, sözlü ve görüntülü basın yayın organlarında çalışan
Meslek mensuplarının mesleki uygulamaları bakımından basın meslek ilkelerinin benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve ayrıca meslek uygulamalarının özgür ve sorumlu bir basından beklenecek düzeyde sürdürülmesine yardımcı olmak.

Daha özgür ve daha saygın bir basını yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek
Amacıyla çalışmalar yapmak, bu çalışmaları kamuoyuna duyurmak, bu amaçla çeşitli mesleki kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak.

Kitle iletişim konuları hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu tür araştırmaları
Desteklemek, teşvik etmek, mesleki amaçla süreli ve süresiz yayınlar yapmak, bülten, dergi, gazete yayınlamak, radyo ve televizyon programları yapmak, telif ve tercüme kitap yayımlamak, bütün bu mevkute ve kitapların basım, yayım ve dağıtımını sağlamak.

Amaçlarını gereği olarak, kültürel, sanatsal, bilimsel açıdan eğitici, tanıtıcı,
değerlendirici, çözüm üretici nitelikte toplantı, seminer, konferans, kurs, panel, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yetkili makamlarının izni ile kitle iletişim organları, kuruluşlar, kişiler ve mesleki kurumlarla ilişkiler kurmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, resmi veya özel kurumlarla müştereken hareket etmek, etkinlikleri birlikte düzenlemek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olduğu durumlarda, şirketler, işletmeler, enstitüler, araştırma merkezleri kurmak; kurulu veya kurulacak şirketler, enstitüler, araştırma merkezlerine katılmak, ortak olmak ve her türlü etkinliklerde bulunmak, taşınır ve taşınmaz mal ve bağış kabul etmek.

VAKFIN EHLİYETİ

MADDE 4 – Vakıf, işbu kuruluş senedine dayanarak mahkeme siciline yapılacak tescille tüzelkişilik kazanır. Vakıf, tescil tarihinde işbu senede göre belirlenmiş yönetim organının oluşmasıyla medeni hakları kullanma ehliyetini iktisap eder. Vakıf, iktisap ettiği hak ve fiil ehliyeti çerçevesinde her çeşit hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir. Vakıf, amacına ulaşabilmesi için;

Taşınır veya taşınmaz mallar ile taşınır kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir. Kirayabilir. Satabilir. Rehin ve ipotek edebilir. Bunları fekkedebilir. Ayni ya da şahsi her türlü hakkı iktisap edebilir, elden çıkarabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir. Borç almaya ve vermeye hak sahibidir.

Bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla çeşitli malvarlığı ile hakka sahip olabilir. Yazılı ve sözlü basını, televizyon yayınlarını ilgilendiren, Fikir ve Sanat Eserleri yasalarından kaynaklanan ve kişiye bağlı telif hakkı gibi konularda yaratılmış eserlerin bağış veya vasiyet yoluyla vakfa intikalini kabul eder. Hak sahibi olur. Vasiyet yoluyla intikal eden her türlü yaratılmış eserlerin hak sahibi olur. Sahip olduklarını satabilir, devredebilir, ferağ verebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, eser sahibi olarak her türlü sözleşmeyi yapabilir, sözleşmenin tarafı olabilir. Gelir ve karları tahsil edebilir, sarf edebilir, harcayabilir.

Sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarruf eder.

Yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları alabilir, satabilir, gelirlerini sarf ve tahsil edebilir.
Amacını gerçekleştirmek için intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabul edebilir ve bu hakları kullanabilir. Taşınır taşınmaz mallarını rehnedebilir, teminat alabilir, banka teminatlarını kabul edebilir, gerektiğinde ödünç verebilir, ödünç alabilir, vakıf malvarlığını veya bir kısmını rehin gösterebilir, teminat olarak kullanabilir.

Vakıf, amacına benzer faaliyetlerde bulunan, vakıf ya da kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir, yardım alabilir ve yapabilir.
Kısacası yasalarla izin ve yetki verilen her türlü faaliyet ve tasarrufta bulunabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 5- Vakfın kuruluşundaki malvarlığı, BASIN KONSEYİ İLE DAYANIŞMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 213.200.000- TL (İKİYÜZONÜÇMİLYONİKİYÜZBİNLİRA) İLE Geçici MADDE 3’te listesi yazılı bilirkişi raporunda gözüken ve değeri 1.006.800.000- TL (Birmilyaraltımilyonsekizyüzbinlira) olan taşınır demirbaş mallar ile bu senede imza koyan kişilerin ödedikleri 34.000.000- TL’ dir (Otuzdörtmilyonlira).

Vakfın ilk kuruluş varlığı, yukarıda sayılan değerler toplamı olan vakfa ödenmiş 1.254.000.000- TL’ dir (BİR MİLYAR İKİ YÜZELLİ DÖRT MİLYON LİRA).

Vakıf, ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, tahsis, vasiyet veya başka suretlerle temellük eder ve bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

KURUCULAR

MADDE 6- BASIN KONSEYİ DAYANIŞMA VE GELİŞTİRME VAKFI, aşağıda isimleri yazılı gerçek kişiler; gazete, dergi, haber ajansı, televizyon kuruluşlarının yetkili temsilcileri ve BASIN KONSEYİ İLE DAYANIŞMA DERNEĞİ tarafından kurulmuştur.

Kurucuların Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre vakfa tahsis ettiği ekonomik değeri olan haklar ve mallar aşağıda gösterilmiştir.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 7- Vakfın kuruluşundaki malvarlığı ile sonraki tahsis ve kazandırmalar sonucunda oluşacak malvarlığının faiz, kira, temettü, rant ve benzeri şekil ve yollardan oluşacak hasılatı ve vakıf ve etkinlik ve çalışmalarından elde edilecek her çeşit kazanç, hasılat ve semereler vakfın gelirleridir. Gerçek ve tüzel kişilerce vakıf lehine sadece gelir ve hasılat veya teberru niteliğinde olmak üzere yapılacak tahsis ve kazandırmalar, belli bir işin veya etkinliğin gerçekleşmesi kaydıyla yapılan tahsis ve kazandırmalar ile katılma payları, vakfın malvarlığına eklenmesi koşuluyla yapıldığı haller dışında yapılan tahsis ve kazandırmalar, vakfın geliri sayılır.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 8- A) GENEL KURUL

B)YÖNETİM KURULU

 1. C) DENETİM KURULU

MADDE 9- GENEL KURUL

Kuruluş

Vakıf Genel Kurulu şu şekilde oluşur:

 • Vakıf senedinde imzası bulunan kurucu üyeler.
 • Basın ve yayın mesleğinde en az 25 yıl fiilen çalışmış gazeteciler arasından genel kurul tarafından 5 yıl süre ile seçilecek 10 üye.
 • Vakıf senedinin 16. Maddesine göre genel kurul üyeliğine alınan gerçek ve kuruluş statüleri izin verdiği takdirde tüzel kişiler.

Görevi

 • Genel kurul senet hükümlerine göre seçimle belirlenecek yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçen ibra organıdır.
 • Genel kurul, vakfın amacını gerçekleştiremez duruma gelmesi durumunda yönetim kurulunun önerisiyle vakfın sone erdirilmesine ve vakfa ait malların hangi kuruluşa devredileceğine karar verir.
 • Genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün kabulü halinde vakıf senedinde değişiklik yapmaya karar alabilir. Genel kurul üyeliğine alınma, vakfın işleyişi, gelişmesi ve yönetimi gibi sair konularda genel kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile kararlar almakla görevlidir.
 • Bütçe, bilanço, gelir gider hesabı, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarını inceler ve onaylar, vakıf tüzük ve yönetmeliklerini kabul eder.
 • Vakıf çalışmalarını değerlendirir, raporları inceler, yönetim kuruluna yön verecek kararlar alır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 10- Genel kurul, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı günü ve gündemi vakıf başkanı tarafından belirlenerek yönetim kurulunun onayına sunulur. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi, en yüksek tirajlı yayın organlarından birinde duyurulur. Toplantı, vakıf başkanı tarafından yönetilir.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

MADDE 11- Vakıf yönetim kurulu, şu şekilde oluşur:

Vakıf genel kurulu tarafından seçilecek 7 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, kurucu üyeler arasından seçilebileceği gibi, dışarıdan da seçilebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin en az beşinin kurucu üye veya genel kurul üyesi olan ve genel kurul üyeliğine alınanlardan olması şarttır.

Görev süresi iki yıldır. Süre sonunda yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan, bir ikinci başkan, bir de sayman üye seçer. Yönetim kurulu dilerse üyeleri arasından veya dışarıdan bir kişiyi vakıf müdürlüğüne atayabilir.

6 ay içerisinde iki toplantıya katılmayan kurul üyesinin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yerine ilk sıradaki yedek üye çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMSI VE GÖREV BÖLÜŞÜMÜ

MADDE12- Yönetim kurulu, başkanın çağrısı üzerine en az ayda bir kere toplanır. Başkanın bulunmadığı zaman toplantıya ikinci başkan başkanlık eder. Toplantı nisabı yarıdan bir fazla üyenin katılmasıyla oluşur. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Vakfı başkan temsil eder. Başkanın bulunmadığı veya yetkisini devrettiği hallerde vakfı, ikinci başkan temsil eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Vakfı yönetmek ve temsil etmek,

Genel kurulu toplantıya çağırmak,

Vakfın amacına uygun bütün iş ve işlemleri yapmak,

Yıllık bütçeyi ve programını hazırlamak, muhasebe sistemine ve işletilmesine nezaret etmek, yıl sonu kesin hesap durumunu belirlemek.

Vakfın çalışma örgütünü kurmak, çalışacak personel kadrolarını belirlemek, atamalarını yapmak, ücretlerini belirlemek,

Vakıf işletmelerinin tesisi işlemlerini hazırlamak, bununla ilgili düzenlemeleri yapmak, izlemek ve denetlemek,

Vakfın malvarlığına giren taşınır ve taşınmaz malları, vakfın amacına uygun etkinlikleri gerçekleştirmek için gerekli yasal şartlara uymak koşuluyla satış ve sair suretlerle nakde tahvil etmek veya başka mallarla değiştirmek,

Yasalar, tüzük ve yönetmeliklerce vakıf yönetim kurullarına verilmiş olan görev ve yükümlülüklerin gerektirdiği bütün işleri yapmak,

Vakıf tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde tasfiye sonucundaki malvarlığının hangi kurum veya kuruluşa tahsis edileceği hakkında genel kurula öneride bulunmak,

Faaliyet raporlarını hazırlamak, çalışmaların tümünü rapor halinde genel kurula sunmak,

Vakıf amacının gerçekleşmesi için yapılacak çalışmaları imkan ve kaynakları göz ününde tutarak planlamak, yıllık programlara bağlamak,

Vakıf bütçesi yıllık olarak hazırlanır. Bütçenin harcama usulleri ile öteki esaslar, yönetim kurulunca belirlenir.

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün ilgili maddelerinde sınırlanan yönetim, idame masrafları ile vakıf gelirlerini arttıracak etkinlik, girişim ve yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü, vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

DENETİM KURULU

MADDE 14- Denetim kurulu, vakfın hesaplarını denetlemek üzere kurucu üyeler veya genel kurul tarafından kendi üyeleri veya dışarıdan seçeceği 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Görevi bir sonraki genel kurula kadar devam eder.

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetim kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Raporunu genel kurul toplantısından en az 15 gün önce vakıf başkanlığına verir. Bu rapor, genel kurulun bilgisine sunulur.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

MADDE 15- Vakıf senedi, ihtiyaca göre değiştirilebilir.

Senet değişikliği, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun kararı ile gerçekleştirilip tescil ve ilan olunur.

GENEL KURUL ÜYELİĞİNE ALINMA

MADDE 16- Vakfın amaçlarını gerçekleştirmesine, maddi ve manevi destekte bulunanlar ile yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenecek miktarda maddi katkıda gerçek ve kuruluş statüleri izin verdiği tüzel kişilerin, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile vakıf genel kurul üyeliğine alınmalarına karar verilebilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 17- Vakfın amaçlarını gerçekleştirmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması halinde vakıf feshine ve vakıf mallarının ne şekilde tasfiye edileceğine yönetim kurulunun teklifi ve genel kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilir. Bu takdirde malvarlığı, aynı amaçla kurulmuş bir başka vakfa veya kuruluşa devredilir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 18- Vakfın hesap dönemi, takvim yılıdır.